Mustakivi tee 15a/17 Tallinn MUSTAKIVI PRISMA parkla parkimislepingu tingimused

 1. Parkimisepingu tingimuste avaliku esitamisega väljendab SKARABEUS Julgestusteenistus (edaspidi Parkimiskorraldaja) oma pakkumust parkimislepingu (edaspidi Leping) sõlmimiseks pakkumuses toodud tingimustel. Sõiduki parkimisega parkimisalale loeb parkimiskorraldaja sõiduki omaniku või kasutaja (edaspidi Sõiduki kasutaja) nõustumuse lepingu sõlmimiseks antuks ja leping loetakse sõlmituks.
 2. Lepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt sõiduki kasutajaga.
 3. Pärast parkimisega nõustumuse andmist kohustub parkimiskorraldaja lubama sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta parkimiskorraldaja parkimisalal tasutud parkimisaja ulatuses ning parkimise lõpetamisel või parkimisaja lõppemisel lubama sõiduki kasutajal parkimisalalt lahkuda. 
 4. Parkimiskorraldaja võimaldab infotahvlil, mis on parkimislepingu lahutamatuks osaks, märgitud aja ulatuses ja määratud aegadel parkimisalal tasuta parkida, Parkimise algus tuleb fikseerida, märkides parkimisaja alguse parkimiskellaga, mis on nähtavalt paigutatud sõiduki armatuurlauale. 
 5. Sõiduki kasutaja peab parkimisala, sh parkimiskohta, kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, vajaliku hoolsusega ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele, teemärgistusele ja parkimiskorraldaja juhistele.  
 6. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub sõiduki kasutaja tasuma parkimiskorraldajale leppetrahvi kuni 50 eurot. Kui rikkumine jätkub, võib parkimiskorraldaja esitada leppetrahvi nõude iga 24 tunni tagant. 
 7. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist. Leppetrahvi summa kuulub tasumisele 14 päeva jooksul trahvinõude esitamisest ja muutub parkimiskorraldaja poolt sissenõutavaks selle tähtaja möödumisel. 
 8. Kui sõiduk on ümber paigutatud tõkkepuuga varustatud parklasse või parkimiskorraldaja on paigaldanud tõkise sõiduki parkimiskohalt lahkumise takistamiseks, muutub leppetrahv koheselt sissenõutavaks alates trahvinõude esitamisest parkimiskorraldaja poolt. 
 9. Kui parkimisega seonduvaid summasid ei ole parkimiskorraldajale tasutud, on parkimiskorraldajal õigus kuni tasumisele kuuluvate summade laekumiseni keelduda omapoolsest kohustuste täitmisest ja takistada sõiduki parkimisalalt lahkumist, sh tõkise seadmisega sõidukile. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist parkimiskorraldajale, peab kohustub parkimiskorraldaja võimaldama Sõiduki kasutajal sõidukiga parkimisalalt lahkuda. 
 10. Kui sõiduk parkimisalal viibimisega tekitab või võib tekitada kahju parkimiskorraldajale või teistele sõidukitele või kui rikutakse parkimislepingut või õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh kui pargitud on numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg 6 toodud asjaolud), on parkimiskorraldajal õigus sõiduk sõiduki kasutaja vastutusel ja kulul ümber paigutada. Parkimiskorraldajal on kuni parkimisega seonduvate summade (sh sõiduki ümberpaigutamise –ja hoiukulud) tasumiseni õigus takistada sõiduki lahkumist parkimisalalt.
 11. Parkimislepingu sõlmimisel sõiduki kasutaja poolt parkimiskorraldajale edastatud andmed (telefoninumber, e-post vm.) loetakse sõidukit ja parkimislepingu sõlminud sõiduki kasutajat siduvateks andmeteks. Sõiduki kasutaja annab parkimislepingu sõlmimisega Parkimiskorraldajale nõusoleku lepingu sõlmimisel saadud andmete, sealhulgas sõiduki kasutaja isikuandmete, töötlemiseks, et tagada lepingu tingimuste täitmine. Parkimiskorraldajal on õigus edastada andmed või loovutada lepingust tulenevad nõuded inkassoteenuse osutajale, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada sõiduki kasutaja võlaandmed (maksehäireandmed) kolmandatele isikutele. 
 12. Parkimiskorraldaja ei vastuta parkimisalal liigeldes või parkimise ajal sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute poolt sõidukile tekitatud kahju eest.
 13. Täiendavat teavet saab parkimise korraldaja e-maililt parkimine@skarabeus.ee

Mustakivi tee 15a/17 Tallinn MUSTAKIVI PRISMA parkla parkimislepingu tingimused

 1. Parkimisepingu tingimuste avaliku esitamisega väljendab SKARABEUS Julgestusteenistus (edaspidi Parkimiskorraldaja) oma pakkumust parkimislepingu (edaspidi Leping) sõlmimiseks pakkumuses toodud tingimustel. Sõiduki parkimisega parkimisalale loeb parkimiskorraldaja sõiduki omaniku või kasutaja (edaspidi Sõiduki kasutaja) nõustumuse lepingu sõlmimiseks antuks ja leping loetakse sõlmituks.
 2. Lepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt sõiduki kasutajaga.
 3. Pärast parkimisega nõustumuse andmist kohustub parkimiskorraldaja lubama sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta parkimiskorraldaja parkimisalal tasutud parkimisaja ulatuses ning parkimise lõpetamisel või parkimisaja lõppemisel lubama sõiduki kasutajal parkimisalalt lahkuda. 
 4. Parkimiskorraldaja võimaldab infotahvlil, mis on parkimislepingu lahutamatuks osaks, märgitud aja ulatuses ja määratud aegadel parkimisalal tasuta parkida, Parkimise algus tuleb fikseerida, märkides parkimisaja alguse parkimiskellaga, mis on nähtavalt paigutatud sõiduki armatuurlauale. 
 5. Sõiduki kasutaja peab parkimisala, sh parkimiskohta, kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, vajaliku hoolsusega ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele, teemärgistusele ja parkimiskorraldaja juhistele.  
 6. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub sõiduki kasutaja tasuma parkimiskorraldajale leppetrahvi kuni 50 eurot. Kui rikkumine jätkub, võib parkimiskorraldaja esitada leppetrahvi nõude iga 24 tunni tagant. 
 7. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist. Leppetrahvi summa kuulub tasumisele 14 päeva jooksul trahvinõude esitamisest ja muutub parkimiskorraldaja poolt sissenõutavaks selle tähtaja möödumisel. 
 8. Kui sõiduk on ümber paigutatud tõkkepuuga varustatud parklasse või parkimiskorraldaja on paigaldanud tõkise sõiduki parkimiskohalt lahkumise takistamiseks, muutub leppetrahv koheselt sissenõutavaks alates trahvinõude esitamisest parkimiskorraldaja poolt. 
 9. Kui parkimisega seonduvaid summasid ei ole parkimiskorraldajale tasutud, on parkimiskorraldajal õigus kuni tasumisele kuuluvate summade laekumiseni keelduda omapoolsest kohustuste täitmisest ja takistada sõiduki parkimisalalt lahkumist, sh tõkise seadmisega sõidukile. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist parkimiskorraldajale, peab kohustub parkimiskorraldaja võimaldama Sõiduki kasutajal sõidukiga parkimisalalt lahkuda. 
 10. Kui sõiduk parkimisalal viibimisega tekitab või võib tekitada kahju parkimiskorraldajale või teistele sõidukitele või kui rikutakse parkimislepingut või õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh kui pargitud on numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg 6 toodud asjaolud), on parkimiskorraldajal õigus sõiduk sõiduki kasutaja vastutusel ja kulul ümber paigutada. Parkimiskorraldajal on kuni parkimisega seonduvate summade (sh sõiduki ümberpaigutamise –ja hoiukulud) tasumiseni õigus takistada sõiduki lahkumist parkimisalalt.
 11. Parkimislepingu sõlmimisel sõiduki kasutaja poolt parkimiskorraldajale edastatud andmed (telefoninumber, e-post vm.) loetakse sõidukit ja parkimislepingu sõlminud sõiduki kasutajat siduvateks andmeteks. Sõiduki kasutaja annab parkimislepingu sõlmimisega Parkimiskorraldajale nõusoleku lepingu sõlmimisel saadud andmete, sealhulgas sõiduki kasutaja isikuandmete, töötlemiseks, et tagada lepingu tingimuste täitmine. Parkimiskorraldajal on õigus edastada andmed või loovutada lepingust tulenevad nõuded inkassoteenuse osutajale, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada sõiduki kasutaja võlaandmed (maksehäireandmed) kolmandatele isikutele. 
 12. Parkimiskorraldaja ei vastuta parkimisalal liigeldes või parkimise ajal sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute poolt sõidukile tekitatud kahju eest.
 13. Täiendavat teavet saab parkimise korraldaja e-maililt parkimine@skarabeus.ee